Wednesday, June 29, 2022

Race Dates

 • DM3 2019

  DM3 2019

  DM 3 16 Marts 2019 Briefing 930. At køre med Read More
 • DM 4 2019

  DM 4 2019

  DM 4 Lørdag den 13. april 2019 Briefing 930. At Read More
 • 1
 • 2

De hurtige


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/para-kart.dk/public_html/templates/rt_graffito/roksprocket/layouts/mosaic/themes/default/index.php on line 19
 • Title
 • Date
 • Random
 • Om Sporten

  Buggy kørsel/parakartingEr en sport der i de seneste år har udviklet sig særdeles meget i kraft med at trækdragerne som
  Read More
 • Kitebuggy Kursus/Leje

  Prøv at køre kitebuggy! Kunne du tænke dig det? Kunne du tænke dig at opleve at vinden er din motor,
  Read More
 • Om DPK

  Hvad er DPK? Klubben blev stiftet i 1997, men før det var der allerede en uorganiseret samling af buggy kører
  Read More
sandflucht-181-of-238.jpg

Klubben

Prøv at køre kitebuggy!

Kunne du tænke dig det? Kunne du tænke dig at opleve at vinden er din motor, at opleve det sus i maven det giver, når du kører hen af stranden?

Instruktører:

kitebuggy kursus

Har alle mere end 15 års erfaring med Kitebuggy og er tidligere Danmarks mestre.

Hvordan?

Dagen starter med en gennemgang af udstyret og sikkerhed.

Derpå læres der er flyve med små drager, hvordan de landes og håndtere dem i luften.

Når vi vurdere at det er på plads, vil i få større drager, hvor i vil mærke kraften fra vinden.

Når de også mestres, så er det tid til at komme ud og køre i buggy.kitebuggy kursus

Her køres der til 2 kegler. Og i hjælpes til at komme derudaf.

Hvad

Igennem dagen når vi at gennemgå

 • Sikkerhed
 • Udstyret
 • Elementær kite-kontrol og styring
 • Kørsel i buggyen

Hvad gør du så?

Så er det bare at sende en mail og vi finder ud af en dag. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pris

Pris er 350,- per deltager, ved mindst 3 deltager og max 8 deltagere.

V/1 deltager 1050,-

V/2 deltagere 1050,-kitebuggy kursus

 

Hvor og tid

Hvor, det finder vi ud af.

Tid: Hvornår vi starter afhænger af hvornår I vil, men vi slutter kl. 18.00.

 

Du skal:

Du skal have en hjelm med, som skal bruges når du kører i kitebuggy. (Cykel eller ski hjelm, full face).

Og du/i skal have en ulykke/fritidsforsikring.

Medbring også vindtæt tøj, da det kan være en smule koldt når vinden blæser og det er bedst når vinden blæser!

Og selvfølgelig en madpakke.

Sådan

3 herre fik et buggy kursus, efter 2 timer kørte de i buggy. Her er deres video.

{youtube}bg903i2LedE{/youtube}

DPK medlemmer:

Har du været medlem af DPK i mindst 1 år, har gyldig licens, så kan du leje udstyret.

Så har du en der gerne vil prøve, så henvender du dig til bestyrelsen og aftaler nærmere.

50,- leje af buggy, per dag. 200,- for 7 dage.
100,- leje af drager sæt, 400,- for 7 dage. Leje af et sæt drage, 3 i et sæt. 1,5 til 4,0 m2.

Du skal kontrollere dragerne, for skader med det samme, og melde tilbage for de skader der evt. er. 

Skoler

Vi samarbejder også med skoler, skriv for at høre nærmere. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 var ude og prøve. Efter 1½ time var de ude og køre, og som efterfølgende historie melder, havde de ømme arme og var godt trætte, men med smil på læben og en stor oplevelse rigere!

 

Lidt fra PDK's galleri.

Bestyrelsen.

Formand

Ansvarlig for: DM-Løb, hjemmeside, økonomi, race-master, o.a.

Kassere

Ansvarlig for: Licens, Kontingent, økonomi.

Race master: 

 

Find os også på Facebook, enten her.

 

Klubbens Vedtægter.

 

1.           Klubbens navn er: Dansk Parakart Klub - DPK

 

2.           Klubben er stiftet d.: 06/09-1997.

 

3.           Klubbens mål er at:

 

·         at udbrede kendskab til kitebuggy.

 

·         at udvikle og træne piloter.

 

·         at arrangere DM-løb og andre slags løb.

 

·         at arrangere øvrige klubaktiviteter.

 

·         at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af kitebuggy.

 

·         at udstede buggy licenser.

 

·         udtage medlemmer til internationale løb.

 

 

 

              Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og XXX kreds, og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

 

4.           Som medlemmer kan optages alle der har interesse. Medlem forstås som at man får et køre-nummer DK___ og erhverver en licens.

 

5.           Regnskabet går fra 1.1 til 31.12.

 

6.           Kontingentet er p.t. kr.: 350.- per regnskabs år. Restance må ikke finde sted.

 

7.           Som minimum består klubbens bestyrelse af: en formand, kassere og et bestyrelses medlem.

 

8.           Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år. Indkaldelse af generalforsamlingen sker skriftligt af bestyrelsen eller ved annoncering på foreningens hjemmeside,www.parakart.dk senest 14 dage før.

 

              Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsam­lingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen.

 

              Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

 

              Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

              Generalforsamlingens minimumsdagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

 

2.      Årsberetning af formanden/bestyrelsen.

 

3.      Godkendelse af regnskab.

 

4.      Valg til bestyrelse.

 

a.       Valg af formand (lige år)

 

b.      Kassere (ulige år)

 

c.       Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år adgangen (lige år)

 

d.      Suppleant/er (hvert år),

 

e.       Revisor.

 

5.       Kontingent fastsættelse.

 

6.       Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal senest være formanden i hænde 5 dage før.

 

7.      Evt. (Forslag under evt. kan opslås på www.parakart.dk, forum, kan også fremlægges på generalforsamlingen men kan ikke besluttes på generalforsamlingen).

 

 

 

9.           Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

 


I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller (i dennes fravær) næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

              Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

10.         Stemmeret og mulighed for at vælges. Alle medlemmer som er mødt op på generalforsamlingen, samt at have betalt årligt kontingent.

 

11.         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelsen eller                                mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret skriftlig begæring herom.

 

12.         Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Klubmidler og deres anvendelse: Til mere avancerede effekter.

 

13.         Et medlem fratages sit DK kørenummer, ved at gentagne gange at skade klubben. Afgøres af en enig bestyrelse.

 

14          Licens fratages ved hasarderet kørsel og ved fare for andre. Afgøres af en enig bestyrelse samt Racemaster.

 

15.         UDMELDELSE - EKSKLUSION

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 7 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

 

15.         Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kræver en        majoritet på 2/3 af fremmødte stemmeberettigede.

 

16.         Opløsning af klubben kan kun finde sted, når den er vedtaget med 3/4 eller 2/3 majoritet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og med mindst 50% af stemmeberettigede fremmødte.

 

17.         Hvis klubben opløses, tilfalder dens midler til: afgøres af den sidste generalforsamling.

 

18.         DPK optages som medlem af KBA.(Kitebuggy Association)

 


Forsikring:

Det er ikke alle forsikrings selskaber der vil/kan dække ekstrem sport. Men vi arbejder på at du via dit medlemskab i DPK er 100% forsikret, både i konkurrencer, kørsel til og fra et DPK event eller hvis du bare laver noget for DPK.

Indtil videre er der ikke nogle myndigheder der har forlangt hvor meget vi skal være forsikret for. Det er dog et krav at du på Rømø er forsikret.

Har du en indbo forsikring, også kaldet ansvar/ treide parts forsikring, så er man dækket i udlandet, til hygge kørsel på stranden og til internationale løb.

Du er også dækket ind i DK. Du er dækket for ca. 5-10 mill. kr. Men det er dit eget ansvar for hvor meget du er dækket for.

Dog:


SPO St. Peter Ording, er der specielle regler omkring forsikring, når der kører hygge kørsel, ved løb er du forsikret. Du være forsikret for 3 mill. Euro. Umiddelbart, kan du ikke forsikre dig for det beløb i DK.
Men vi arbejder på en løsning.